Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลับหน้าหลัก
: : ประกาศข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา
รหัสผู้ใช้ระบบ :  (รหัสนักศึกษา)
รหัสผ่าน :  (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)
   
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วในขณะนี้สามารถล็อคอิน
       เข้าสู่ระบบโดยรหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่านเป็นเลขประจำประชาชน 13 หลัก ในส่วน
       ของรหัสนักศึกษา

     
 ระดับ ปวช.ให้เติม 00ตามด้วยรหัสประตัวนักศึกษา / ระดับ ปวส.ให้เติม 11ตามด้วยรหัส
       ประจำตัวนักศึกษา
กำหนดการสอบ V-NET นักศึกษาระดับ ปวช.3,ปวส.2 ในวันที่ 19 มกราคม 2557