วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ
เป็นรูปวงกลมด้านในมีคบเพลิง แสดงถึง การศึกษาที่เต็มไปด้วยความรู้อันสว่างไสว วงกลมรอบนอกเป็นชื่อวิทยาลัย อำเภอและจังหวัด วงกลมด้านในตรงกลางมีอักษรย่อ พพก.
มีช่อชัยพฤกษ์ อยู่ทางซ้ายและขวา แสดงถึงความงอกงาม
          เป็นรูปวงกลมด้านในมีคบเพลิง แสดงถึง การศึกษาที่เต็มไปด้วยความรู้อันสว่างไสว วงกลมรอบนอกเป็นชื่อวิทยาลัย อำเภอและจังหวัด วงกลมด้านในตรงกลางมีอักษรย่อ พพก.
มีช่อชัยพฤกษ์ อยู่ทางซ้ายและขวา แสดงถึงความงอกงาม
ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ

                     โรงเรียนพัทยาพณิชยการ และ โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนพัทยาพณิชยการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 
ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามใบ อนุญาตเลขที่ 6/2526  โดยนายนิคม หมดราคี
เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และมีนายนิวัตร หมดราคี เป็นผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานแทนผู้รับใบอนุญาตโดยเปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. 1 ถึง ชั้น ปวช. 3 วิชาที่เปิดสอนคือ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาการขาย
และสาขาการบัญชี ส่วนโรงเรียนพัทยาบริหาร ธุรกิจ จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ตามใบอนุญาตเลขที่ 8/2526
โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้นสูง  โดยนายนิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
และมีนายนิวัตร หมดราคี เป็นผู้ปฏิบัติงาน แทนผู้รับใบอนุญาต  โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้น ปวส. 1 ถึง ชั้น ปวส. 2 วิชาที่เปิด สอนคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาใช้หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
บริหารธุรกิจ และในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงมาใช้หลักสูตรกรมอาชีพศึกษา ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการขาย และสาขางานการบัญชี และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอม
พิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้เพิ่มสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. ในปี พ.ศ. 2552
ได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพีออล เปิดสาขาธุรกิจค้าปลีก
                                ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน จากเดิม
ใช้คำว่าโรงเรียน มาใช้ชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ ใบอนุญาตเลขที่ ศธ (3) 031/2555 และวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ ใบอนุญาตเลขที่ ศธ (3) 030/2555โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะบริหารการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีสุข สามารถรับใช้สังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งอยู่ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย หัวใจสากล”
ปัจจุบันมีผู้บริหาร 1 คน ครูฝ่ายปฏิบัติการสอน 30 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน รวม  38 คน

ปรัชญา

เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย หัวใจสากล

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 คือมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และได้รับการรับรองจาก สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนจะต้องมีทักษะวิชา
การเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวทันสังคมโลก พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้
และทักษะมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข

อัตลักษณ์

เรียนดี นิสัยดี สุขภาพดี

เอกลักษณ์
สถาบันอาชีวเอกชน พัฒนาคน เพื่อรองรับ AEC

พันธกิจ

                                1. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทางด้านวิชาชีพจริง โดยจัดให้มีศูนย์ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
                                2. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและจัดศูนย์วิทยบริการที่ทันสมัย เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
              ด้วยตนเอง และเอื้อต่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
                                3. พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อชุมชนและท้องถิ่น              
              มีการพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ และการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
                                4. มีการจัดกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
                                5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสบริการและพัฒนาชุมชน เช่น การพัฒนาชุมชน การทำความสะอาด
              ชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ได้ประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
                                6. ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามโดยมีการจัดโครงการต่าง ๆ
              และ การจัดตั้งชมรมอิสระ เช่นชมรมต่อต้านยาเสพติด ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมรม
             ดนตรีไทยสากล ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมศิลปวัฒนธรรม

สีประจำวิทยาลัย
                                      สีฟ้า หมายถึง ความเจริญงอกงามของการศึกษา ความเก่ง ดี มีความสุข
                       สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดีงาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สืบสานวัฒนธรรม